วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บัญชีเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี4


ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้ใช้บัญชีเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี4 โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2557ประกาศ ณ วันที่  21  พฤษภาคม  2558

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ระ เบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562 สมควร ให้ แก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเ...