การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของ อปท.

  • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว1675 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554
  • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554
  • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554
  • บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
              - กลุ่มที่ 1 - หมวดแรงงาน
                              - หมวดกึ่งฝีมือ
                              - หมวดฝีมือ
                              - หมวดฝีมือพิเศษระดับต้น
              - กลุ่มที่ 2 - หมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง
              - กลุ่มที่ 3 - หมวดฝีมือพิเศษระดับสูง
  • บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
              - กลุ่มที่ 1 - หมวดแรงงาน
                              - หมวดกึ่งฝีมือ
                              - หมวดฝีมือ
                              - หมวดฝีมือพิเศษระดับต้น
              - กลุ่มที่ 2 - หมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง
              - กลุ่มที่ 3 - หมวดฝีมือพิเศษระดับสูง
  • บัญชีปรับเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
              - กลุ่มที่ 1 - หมวดแรงงาน
                              - หมวดกึ่งฝีมือ
                              - หมวดฝีมือ
                              - หมวดฝีมือพิเศษระดับต้น
              - กลุ่มที่ 2 - หมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง
              - กลุ่มที่ 3 - หมวดฝีมือพิเศษระดับสูง

-------------------------ดูรายละเอียด----------------------------

Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า