วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว2296
หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน
เลขที่หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วันที่
ลงเว็บไซต์
กศ.
มท 0816.4/2296
30/10/2560
30/10/2560
กพส.
มท 0810.5/2305
30/10/2560
30/10/2560
สน.คท.
มท 0808.3/2293
27/10/2560
30/10/2560
กพส.
มท 0810.5/2303
30/10/2560
30/10/2560
กศ.
มท 0816.3/2304
30/10/2560
30/10/2560
กศ.
มท 0816.3/2299
30/10/2560
30/10/2560
สน.บถ.
มท 0809.2/117
30/10/2560
30/10/2560
สน.คท.
มท 0808.2/13347-13422
27/10/2560
30/10/2560
สน.คท.
มท 0808.2/12300-12356
25/10/2560
30/10/2560
สน.คท.
มท 0808.2/12366-12438
25/10/2560
30/10/2560
สน.คท.
มท 0808.2/13119-13194
27/10/2560
30/10/2560
กค.
มท 0808.3/2292
27/10/2560
30/10/2560
สน.คท.
มท 0808.2/2273
25/10/2560
30/10/2560
สน.บถ.
มท 0809.3/2291
27/10/2560
27/10/2560
สน.คท.
มท 0808.4/2277
25/10/2560
27/10/2560
กพส.
มท 0810.2/2286
27/10/2560
27/10/2560
สน.คท.
มท 0808.2/11947-11951
24/10/2560
25/10/2560
สน.คท.
มท 0808.2/11887-11946
24/10/2560
25/10/2560
สน.คท.
มท 0808.2/12066-12136
24/10/2560
25/10/2560
สน.คท.
มท 0808.2/11812-11886
24/10/2560
25/10/2560

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ระ เบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562 สมควร ให้ แก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเ...