คู่มือระเบียบ กฎหมาย การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘


มาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระหว่างปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ได้มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนได้มีแจ้งเวียนหนังสือสั่งการและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลจำนวนหลายเรื่องดังนั้น เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้มีคู่มือการปฏิบัติงานประกอบการวิเคราะห์วินิจฉัยและดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง จึงได้จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น
          ในคู่มือระเบียบกฎหมาย การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ เล่มนี้เนื้อหาประกอบด้วยประกาศ ก..และ ก.อบตมาตรฐานทั่วไปในระบบจำแนกตำแหน่ง ประกาศ ก..และ ก.อบตเกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไป ปี ๒๕๕๘หนังสือเวียนสำนักงาน ก..และ ก.อบต.หนังสือตามข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และเรื่องร้องทุกข์
ประกาศ ก.. .. และ ก.อบต. มาตรฐานทั่วไปในระบบจำแนกตำแหน่ง. หนังสือสำนักงาน ก.. .. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็น ระบบแท่ง. หนังสือสำนักงาน ก.. .. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง ประกาศ ก.. .. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง(ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๕๘. หนังสือสำนักงาน ก.. .. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
. หนังสือสำนักงาน ก.. .. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๔๓
เรื่อง ประกาศ ก.. .. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๕๘. พจนานุกรม สมรรถนะหลัก. พจนานุกรม สมรรถนะประจำผู้บริหาร. พจนานุกรม สมรรถนะประจำสายงาน. หนังสือสำนักงาน ก.. .. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น. หนังสือสำนักงาน ก.. .. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ประกาศ ก.. .. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง๑๐. หนังสือสำนักงาน ก.. .. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๑๓๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๕๘๑๑. หนังสือสำนักงาน ก.. .. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น๑๒. หนังสือสำนักงาน ก.. .. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๑๓. หนังสือสำนักงาน ก.. .. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๑๓๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
๑๔. หนังสือสำนักงาน ก.. .. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๕๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ประกาศ ก.. .. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.. ๒๕๕๘
ประกาศ ก.. .. และ ก.อบต. เกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไป ปี ๒๕๕๘๑๕. หนังสือสำนักงาน ก.. .. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๙๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง การแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๑๖. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๙๕ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง และกำหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น๑๗. หนังสือสำนักงาน ก.. .. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น๑๘. หนังสือสำนักงาน ก.. .. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๕๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘๑๙. หนังสือสำนักงาน ก.. .. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./ ว ๓๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.. ๒๕๕๘๒๐. หนังสือสำนักงาน ก.จ ก.. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๓๖ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ประกาศ ก.. .. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง๒๑. หนังสือสำนักงาน ก.. .. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๔๐ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล
หนังสือเวียนสำนักงาน ก.. .. และ ก.อบต.
๒๒. หนังสือสำนักงาน ก.. .. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗  เรื่อง หารือการรับโอน(ย้าย) และบรรจุแต่งตั้งการจ้างพนักงานจ้าง กรณีภาระค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ ๔๐ ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๒๒๓. หนังสือสำนักงาน ก.. .. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๒๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก๒๔. หนังสือสำนักงาน ก.. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๙๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด๒๕. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./๙๓๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  เรื่อง หารือแนวทางการปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี๒๖. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๙๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด๒๗. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร๒๘. สำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙๒/๑๔๖ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง หารือคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร เพื่อมาดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระดับ ๙)
๒๙. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๙๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗  เรื่อง แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครกับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด๓๐. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  เรื่อง การจัดตั้งฝ่ายที่แตกต่างจากที่ ก.. กำหนด๓๑. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๑๑๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับ ๘ เป็นระดับ ๙๓๒. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๘๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๑๕๕๘
เรื่อง ซักซ้อมทำความเข้าใจการกำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนังสือตามข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และเรื่องร้องทุกข์๓๓. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๗๐๒๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  เรื่อง หารือพนักงานส่วนตำบลถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง๓๔. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./๔๒๕๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เรื่อง หารือการขอพิจารณาคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการใหม่๓๕. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./๕๔๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗  เรื่อง หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล๓๖. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./๑๓๗๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓  เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลที่ออกจากราชการไปแล้ว๓๗. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./๓๘๐๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓  เรื่อง หารือแนวทางการปฏิบัติการแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น(ตำแหน่งบริหาร)
๓๘. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./๙๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง หารืออำนาจในการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล ข.
๓๙. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./๒๔๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
เรื่อง หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน๔๐. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./๖๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง อดีตปลัดเทศบาลตำบล ห. ร้องขอความเป็นธรรม๔๑. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./๖๖๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙  เรื่อง หารือการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและการออกคำสั่งลงโทษทางวินัย๔๒. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./ ๒๖๗๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๘
เรื่อง หารือการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ป. กรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน๔๓. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./๓๗๑๘ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๐
เรื่อง หารือการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเลื่อนระดับ๔๔. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./๓๔๑๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒
เรื่อง หารือการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลกรณีถูกลงโทษทางวินัย๔๕. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./๒๑๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
เรื่อง หารือกรณีพนักงานครูเทศบาลขอรับเงินเดือนที่ค้างจ่ายระหว่างพักราชการ๔๖. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./๑๖๓๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานเทศบาลถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน๔๗. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./๓๗๐๕ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานเทศบาล๔๘. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๓๑๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เรื่อง การล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.. ๒๕๕๐๔๙. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./๒๙๒๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย๕๐. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./๒๒๗ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓
เรื่อง หารือการพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบลกรณีฐานะเป็นเทศบาลตำบล๕๑. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./๒๒๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓
เรื่อง หารืออำนาจหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีลาออกจากราชการ๕๒. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./๒๙๙๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๙  เรื่อง หารือกรณีนายก อบต. เป็นคู่กรณีกับผู้ถูกสอบสวน๕๓. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./๒๖๗๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๘  เรื่อง หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพนักงานส่วนตำบล๕๔. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./๒๗๖๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘
เรื่อง หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงพนักงานส่วนตำบล๕๕. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./๓๗๒๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๐
เรื่อง หารือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน๕๖. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./๒๖๔๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เรื่อง หารือกระบวนการในการดำเนินการทางวินัยอดีตพนักงานส่วนตำบล ก.
๕๗. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./๔๘๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑
เรื่อง หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง๕๘. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./๓๕๐๐ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
เรื่อง หารือการขอกลับเข้ารับราชการของอดีตพนักงานส่วนตำบล (การนับเวลาราชการ)
๕๙. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./๓๕๐๕ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
เรื่อง หารือการขอกลับเข้ารับราชการของอดีตพนักงานส่วนตำบลเป็นพนักงานเทศบาล๖๐. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./๑๑๗๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒
เรื่อง หารือการขอกลับเข้ารับราชการของพนักงานเทศบาล๖๑. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./๓๔๑๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒
เรื่อง หารือการขอกลับเข้ารับราชการของพนักงานส่วนตำบล๖๒. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./๒๔๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลตำบล ว.๖๓. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๓๑๓./๖๘๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕
เรื่อง หารือกรณีพนักงานเทศบาลที่ถูกลงโทษทางวินัยขอรับบำนาญปกติ๖๔. หนังสือสำนักงาน อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./๖๓๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๗
เรื่อง หารือกรณี ก.อบต. จังหวัด ไม่ได้พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษภายในระยะเวลากำหนด๖๕. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./๑๘๕๙ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘
เรื่อง หารือการพิจารณาการลงโทษวินัยพนักงานส่วนตำบล๖๖. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./๗๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖
เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์ของนาย อ.
๖๗. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./๓๓๘๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒
เรื่อง หารือการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งโอน (ย้าย) ไปเป็นพนักงานเทศบาล๖๘. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./๑๖๓๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการสอบสวนพิจารณาอุทธรณ์ข้าราชการต่างสังกัด๖๙. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๘๖๓ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๖
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการลงโทษของ ก.อบต. จังหวัด สังกัดใหม่๗๐. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./๒๕๘ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง หารือการคืนสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานเทศบาล๗๑. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./๒๖๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง หารือการพิจารณารับอุทธรณ์ของ ก.อบต. จังหวัดตาก๗๒. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./๗๘๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๘
เรื่อง หารือการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจำ๗๓. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./๑๓๓๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘
เรื่อง หารือคุณสมบัติอนุวินัยของ ก.อบต. จังหวัดกาฬสินธุ์๗๔. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙./๑๑๒๓ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗
เรื่อง หารือการสั่งให้พนักงานส่วนตำบลกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ๗๕. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./๑๙๓๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
เรื่อง หารือการเบิกจ่ายเงินเดือนกรณีพนักงานส่วนตำบลถูกสั่งพักราชการ๗๖. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./๒๔ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙
เรื่อง ขอให้เพิกถอนมติ ก... นครสวรรค์๗๗. หนังสือสำนักงาน ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./๑๖๐๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ลูกจ้างชั่วคราวพ้นจากตำแหน่งโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก... ก่อน๗๘. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./๕๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๙
เรื่อง หารือการจ่ายเงินเดือน และสิทธิประโยชน์อื่น กรณีสั่งกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๗๙. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙./๑๑๘๐ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๙ เรื่อง หารือการอุทธรณ์คำสั่ง ก.อบต. จังหวัด
๘๐. หนังสือสำนักงาน ก.. .. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๘๔๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นมีความเห็นขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนในรายงานการสอบสวน (แบบ สว.) กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๘๑. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๗๒๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่อง ข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติกรณี ก.อบต. จังหวัด ส่งเรื่องการดำเนินการทางวินัยการให้ออกจากราชการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ให้คณะอนุกรรมการของ ก.อบต. จังหวัด เพื่อพิจารณาทำความเห็นเสนอ
๘๒. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๑๓๙ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเสนอสำนวนการสอบสวนทางวินัย
๘๓. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. .. และ ก.. ที่ มท ๐๘๐๙./ว ๓๙๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การจัดทำทะเบียนกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
๘๔. หนังสือสำนักงาน กท ที่ มท ๐๘๐๙๖/๓๖๒๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรื่อง หารือการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีเพิกถอนคำสั่งพักราชการตามมติ ก...
๘๕. การวางระบบคุณธรรมการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ดาวน์โหลดเอกสาร >>>

Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

1 ความคิดเห็น

  1. บิดาตามกฎหมายสามารถค้ำประกันบุตรตามกฎหมายเข้าทำงานในเทศบาลเดี่ยวกันได้หรือไม่

    ตอบลบ
แสดงความคิดเห็น
ใหม่กว่า เก่ากว่า