วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว2296
หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงาน
เลขที่หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วันที่
ลงเว็บไซต์
กศ.
มท 0816.4/2296
30/10/2560
30/10/2560
กพส.
มท 0810.5/2305
30/10/2560
30/10/2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ระ เบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562 สมควร ให้ แก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเ...