วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

แบบประเมินเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

บบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว 191 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อง แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

คำภีร์นักวินัยมืออาชีพ นวัตกรรมใหม่ของนักวินัยท้องถิ่น

“คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ”นี้ ส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พัฒนามาจากคัมภีร์สัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัยที่มีจุดเริ่มต้นจากการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย (โครงการหัวเพชร) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ จัดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว เมื่อมีความจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมด้านวินัย โดยมีข้ออ้างอิงที่ถูกต้องแม่นยำ

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและพนักงานครู มาตรฐาน

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครู/พนักงานครู
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครู/พนักงานครู มาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ช่วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งครู
มาตรฐานวิทยฐานะครูชำนาญการ มาตรฐานวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ มาตรฐานวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ มาตรฐานวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ระ เบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562 สมควร ให้ แก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเ...