บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564 จากสำนักงบประมาณ

 

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564

1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                 3 - 4

2. ครุภัณฑ์การเกษตร         5 - 6

3. ครุภัณฑ์การแพทย์         7 - 8

4. ครุภัณฑ์การศึกษา         9 - 9

5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 10 - 11

6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 12 - 13

7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 14 - 14

8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 15 - 19

9. ครุภัณฑ์โรงงาน                 20 - 21

10. ครุภัณฑ์สานักงาน         22 - 26

11. ครุภัณฑ์สารวจ                 27 - 27

12. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์         28 - 28


คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                 31 - 41

2. ครุภัณฑ์การเกษตร         42 - 47

3. ครุภัณฑ์การแพทย์         48 - 59

4. ครุภัณฑ์การศึกษา         60 - 61

5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 62 - 63

6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 64 - 66

7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 67 - 68

8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 69 - 76

9. ครุภัณฑ์โรงงาน                 77 - 78

10. ครุภัณฑ์สานักงาน         79 - 83

11. ครุภัณฑ์สารวจ                 84 - 90

12. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 91 - 94


ภาคผนวก

1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 48 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2516

เรื่อง การกำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์และบ้านพักข้าราชการ

2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 28 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

3. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 34 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์


{getButton} $text={รายละเอียดเพิ่มเติม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564} $icon={link} $color={#ff00ff}

Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า