วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วยการจดทะเบียนคนพิการ พ.ศ. 2537


ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ว่าด้วยการจดทะเบียนคนพิการ พ.ศ. 2537
-------------

                โดยที่กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียน การกำหนดสิทธิ การเปลี่ยนแปลงสิทธิและการขอสละสิทธิของคนพิการ
                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6(6) และมาตรา 14 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 คณะกรรมการจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยการจดทะเบียนคนพิการ พ.ศ. 2537”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ข้อ 3 ในเขตกรุงเทพมหานครให้หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เป็นนายทะเบียน ในส่วนภูมิภาคให้ประชาสงเคราะห์จังหวัด เป็นนายทะเบียน

ข้อ 4 ให้คนพิการขอจดทะเบียนได้ที่สำนักงานทะเบียนกลางสำหรับคนพิการกรมประชาสงเคราะห์หรือสำนักงานทะเบียนคนพิการ ณ ที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัด ที่คนพิการนั้นมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่

ข้อ 5 การขอจดทะเบียนต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี)
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน
(3) ภาพถ่ายขนาดหนึ่งนิ้ว จำนวนสองรูป
(4) เอกสารรับรองความพิการโดยแพทย์ของโรงพยาบาลของทางราชการ และโรงพยาบาลอื่นที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด

ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539


ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์
ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
พ.ศ. 2539
----------------

                ด้วยกรมประชาสงเคราะห์ได้ดำเนินการจัดสวัสดิการให้มีเบี้ยยังชีพช่วยเหลือคนพิการ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้อยู่กับครอบครัวหรือชุมชนตลอดไป ดังนั้น เพื่อให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กรมประชาสงเคราะห์โดยคำแนะนำของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินเบี้ยยังชีพสำหรับคนพิการ และด้วยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง จึงได้กำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

                ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539”
                    ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 เป็นต้นไป
                    ข้อ 3 ในระเบียบนี้
                       “คนพิการ” หมายความว่า คนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และมีความพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
                          “ครอบครัว” หมายความว่า บรรดาผู้ดูแลคนพิการ เช่น บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นใดในบ้านหรือชุมชนที่คนพิการอยู่ แต่ทั้งนี้มิได้หมายความรวมถึงสถานสงเคราะห์หรือองค์กรที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

“ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ได้แก่
(1) ค่าสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
(2) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค
(3) ค่าตรวจและรับฝากครรภ์
(4) ค่าบำบัดและบริการทางการแพทย์
(5) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอวัยวะเทียม และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
(6) ค่าทำคลอด

(7) ค่ากินอยู่ในหน่วยบริการ
(8) ค่าบริบาลทารกแรกเกิด
(9) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย
(10) ค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ
(11) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ
(12) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเพื่อการบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการกำหนด

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535


 • พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 • มาตรา 3 ให้ยกเลิก
                (1) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2484
                (2) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2495
                (3) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497

                (4) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505
                (5) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2527
               (6) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย พุทธศักราช 2480
               (7) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2484
               (8) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497


พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกจิการการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินิ้ีวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507


“หอพัก” หมายความว่า สถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อรับผู้พักตามพระราชบัญญัตินี้
 “ผู้พัก” หมายความว่า ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและเข้าอยู่ในหอพักโดยให้ทรัพย์สินตอบแทน
 “เจ้าของหอพัก” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหอพัก
 “ผู้จัดการหอพัก” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินกิจการหอพัก

หลักเกณฑ์ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 • หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท.พ.ศ. 2547


 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542


 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สปสช. แจ้งแนวทางปฏิบัติ กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล


 • สปสช. แจ้งแนวทางปฏิบัติ กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล-2556
 • สปสช. แจ้งแนวทางปฏิบัติ กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล-2556
 • สปสช. แจ้งแนวทางปฏิบัติ กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล-2556


วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ก.พ. รับรองวุฒิ ป.บัณฑิต สาขาการจัดการและการประเมินโครงการ

              " คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการและการประเมินโครงการ สำนักงาน ก.พ. รับรอง เป็นประกาศนียบัติทางการจัดการ
               การจัดการและการประเมินโครงการ เป็นประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ดังนั้นจึงตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน"

เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการหน่วยงานต่างๆ


ผู้พิพากษา
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๑
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c344/%c344-2a-2551-a0001.pdf
จำนวนเงินดูบัญชีอัตราแนบท้ายระเบียบจากเอกสาร TIF (โดยเปลี่ยนส่วนท้ายสุดของโดเมนเนมจาก.pdf เป็น.tif)

อัยการ
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a707/%a707-20-2550-a0001.pdf
จำนวนเงินดูบัญชีอัตราแนบท้ายระเบียบจากเอกสาร TIF
ข้าราชการอัยการชั้นเงินเดือน                    ตำแหน่ง           เงินเดือน              เงินประจำตำแหน่ง
8   อัยการสูงสุด                                     67,060                   42,500
7   รองอัยการสูงสุด                               65,980                   42,000
6   อัยการพิเศษฝ่ายปรึกษา
          อัยการพิเศษฝ่ายคดี
          อัยการพิเศษฝ่ายวิชาการ
          อัยการพิเศษฝ่าย
          อัยการพิเศษประจำเขต
          อัยการพิเศษประจำกรม               64,890                    41,500
5   อัยการพิเศษประจำกรม                   63,920                     41,000
4   อัยการจังหวัด                                62,890                      40,000
         อัยการจังหวัดประจำกรม
3   อัยการประจำกรม                          61,860                      30,000        
         รองอัยการจังหวัด                      60,830
                                                         48,580
                                                         44,130
                                                         37,440
                                                         33,330
                                                         29,400                     29,000
                                                         23,300

2   อัยการประจำกอง
         อัยการจังหวัดผู้ช่วย   27,450           7,900
                                     25,500
                                     23,590
1   อัยการผู้ช่วย             17,340
                                     16,070

นักกฎหมายกฤษฎีกา 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a420/%a420-20-2551-a0001.pdf
ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๕๕๑
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a420/%a420-2g-2551-a0001.pdf
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักกฎหมายกฤษฎีกา ชั้นที่ 1 (ระดับ 8-11)       เดือนละ 40,000 บาท
นักกฎหมายกฤษฎีกา ชั้นที่ 2 (ระดับ 6-7)       เดือนละ 35,000 บาท
นักกฎหมายกฤษฎีกา ชั้นที่ 3 (ระดับ 4-5)        เดือนละ 25,000 บาท

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1114/%a1114-2g-2547-a0003.pdf
ถ้าเปิดจากไฟล์ pdf ไม่ได้ ให้ดูจากเอกสาร TIF

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
                               ระดับ 10                 เดือนละ 42,000 บาท
                               ระดับ 9                 เดือนละ 41,000 บาท
                               ระดับ 8                 เดือนละ 35,000 บาท
                               ระดับ 7                 เดือนละ 30,000 บาท
                               ระดับ 6                 เดือนละ 20,000 บาท
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ
                               ระดับ 8                 เดือนละ 26,250 บาท
                               ระดับ 7                 เดือนละ 22,500 บาท
                               ระดับ 6                 เดือนละ 15,000 บาท
                               ระดับ 5                 เดือนละ 10,000 บาท
                               ระดับ 4                 เดือนละ 10,000 บาท
                               ระดับ 3                 เดือนละ 10,000 บาท

สำนักงาน ปปช.
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb43/%bb43-2g-2552-a0001.pdf
จำนวนเงินดูบัญชีอัตราแนบท้ายระเบียบจากเอกสาร TIF

ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c309/%c309-2g-2552-a0001.pdf
จำนวนเงินดูบัญชีอัตราแนบท้ายระเบียบจากเอกสาร TIF

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๔๘
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb44/%bb44-2g-2548-a0003.pdf

สำนักงาน กกต.
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพพนักงานและลูกจ้างประจำ
พ.ศ. ๒๕๕๑
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb35/%bb35-2g-2551-a0020.pdf

สำนักงานศาลปกครอง (ข้าราชการสังกัดศาลปกครองได้ทุกตำแหน่ง)
จ่ายตามระดับตำแหน่ง เริ่ม 4,500-20,000 บาท

ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔
เริ่ม 7,000-12,000 บาท
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/076/18.PDF

ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการที่ดีของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๔
เริ่ม 4,500-20,000 บาท
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/076/14.PDF
หมายเหตุ :  พนักงานคดีปกครองมีสิทธิได้ทั้งเงินเพิ่มประสิทธิภาพและเงินค่าตอบแทนพิเศษ

เงินเพิ่มพิเศษเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
คือข้าราชการที่สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (ที่ไม่ใช่ข้าราชการตุลาการ) ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งใดก็ตาม เช่น  ประจำที่ส่วนกลาง  ศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์ ศาลฏีกา มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษ นอกจากเงินเดือนปกติแล้ว มีผล 1 ต.ค.54 เป็นต้นไป ข้าราชการสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม มีสิทธิได้รับทุกคน ตั้งแต่ 4,500-20,000 บาท (ดูรายละเอียดได้ตามไฟล์ที่แนบด้านล่างสุด)

เงินเพิ่มพิเศษข้าราชการธุรการ อัยการ
คือข้าราชการที่สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด (ที่ไม่ใช่ข้าราชการอัยการ) ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน-ผู้อำนวยการ มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษ นอกจากเงินเดือนปกติแล้ว มีผล 1 ต.ค.54 เป็นต้นไป มีสิทธิได้รับทุกคน ตั้งแต่ 3,900-11,700 บาท (ดูรายละเอียดได้ตามไฟล์ที่แนบด้านล่างสุด)

ข้าราชการครู
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a709/%a709-20-2547-a0001.pdf
จำนวนเงินดูบัญชีอัตราแนบท้ายระเบียบจากเอกสาร TIF

พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 มีผล 31 มีนาคม 2554

บัญญัติให้ข้าราชการครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายสภาครู (ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์) รับเงินเดือน เงินตำแหน่ง เงินวิทยฐานะตามบัญชี อัตรา แนบท้าย ดังนี้

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔

ขั้นสูง              ๑๖,๘๔๐    ๒๙,๗๐๐    ๓๖,๐๒๐   ๕๐,๕๕๐   ๕๙,๗๗๐   ๖๖,๔๘๐

ขั้นต่ำ              ๘,๗๐๐      ๑๑,๙๓๐     ๑๕,๔๑๐   ๑๘,๙๑๐    ๒๓,๒๓๐  ๒๘,๕๕๐

ขั้นต่ำชั่วคราว    ๗,๙๔๐     ๘,๑๓๐      ๑๒,๕๓๐   ๑๒,๕๓๐ - -

อันดับ              ครูผู้ช่วย       คศ.๑          คศ.๒       คศ.๓      คศ.๔         คศ.๕

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิทยฐานะ อัตรา           (บาท/เดือน)

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ       ๑๕,๖๐๐

                               ๑๓,๐๐๐

ครูเชี่ยวชาญ               ๙,๙๐๐

ครูชำนาญการพิเศษ      ๕,๖๐๐

ครูชำนาญการ             ๓,๕๐๐


ข้าราชการพลเรือน 
ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c311/%c311-2g-2552-a0001.pdf
จำนวนเงินดูบัญชีอัตราแนบท้ายระเบียบจากเอกสาร TIF 


หมายเหตุข้าราชการพลเรือนสามัญ
* นิติกร ตั้งแต่ 3,000-6,000 บาท
* คุมประพฤติ ราชทัณฑ์  ตั้งแต่ 1,500-3,000 บาทต่อเดือน
* สำนักงาน ปปส.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  3 พันบาทต่อเดือน
*สำนักงาน ป.ป.ง.อยู่ระหว่างรออนุมัติจากกระทรวงการคลัง คาดว่าจะได้ในอัตราใกล้เคียงกับ DSI
*สำนักงาน ปปท.  ได้รับเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 80 ของข้าราชการ ป.ป.ช.

ข้าราชการฝ่ายทหาร
พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๕๓
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c336/%c336-2a-2553-a0001.pdf
ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการให้ข้าราชการทหารอาวุโสได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c336/%c336-2g-2552-a0001.pdf
อัตราเงินเพิ่มพิเศษที่ได้รับ ดูในเอกสาร tifที่มา---http://www.vichakankunapab.com/

หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล(นอกระดับควบ)

 • หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ(นอกระดับควบ)
 • หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล(นอกระดับควบ)วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ทุนการศึกษาของ อปท. (ตอนจบ)

        คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห้นว่า กระทรวงมหาดไม่สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้


ที่มา= http://www.thailocalgov2013.com/upload/112013_112556.pdf

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ตารางเงินเดือนแบบขั้นบันได สำหรับเทียบในการเลื่อนระดับ • ตารางเงินเดือนแบบขั้นบันได สำหรับเทียบในการเลื่อนระดับ


บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2556


 • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเืดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556
 • ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเืดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเืดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเืดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
 • บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น--องค์การบริหารส่วนจังหวัด-----
 • บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น--เทศบาลและเมืองพัทยา-----
 • บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น--องค์การบริหารส่วนตำบล-----

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

แนวทางปฏิบัติการต่ออายุราชการลูกจ้างประจำ • หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว 09 ลงวันที่ 22 มกราคม 2551 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการต่ออายุราชการลูกจ้างประจำ

 • แนวทางปฏิบัติการต่ออายุราชการลูกจ้างประจำ
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553


 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553

 • ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ--ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553


วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เพิ่มอัตราค่าอาหาร และค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมภายในประเทศ ปี 2556 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556
 • เพิ่มอัตราค่าอาหาร และค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมภายในประเทศ ปี 2556

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/ว 3986 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง การกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0406.2/ว 66 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

กรมส่งเสริมฯ ตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาของ อปท.ปี 2556

กรมส่งเสริมฯ ตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาของ อปท. ว่า "กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้สั่งระงับ ชะลอ หรือยกเลิกหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาฯ แต่อย่างใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณในเรื่องดังกล่าวได้"

หลักเกณฑ์ วิธีการให้ทุนการศึกษาของ อปท.


 • หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 เรื่อง ซักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษา และการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่่น ที่ มท 0807.3/ว 1530 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2552 เรื่อง แนวทางการตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 • หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0807.3/ว 2508 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2551 เรื่อง แนวทางการพิจารณาชดใช้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

มาตรฐานตำแหน่งลูกจ้าง ของ อบต. ปี 2556


 • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว78 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2556
 • ตารางรายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกตามกลุ่มงาน
 • ตารางมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • รายละเอียดตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานตำแหน่งลูกจ้าง ของเทศบาล ปี 2556
 • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว78 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2556
 • ตารางรายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำของเทศบาล จำแนกตามกลุ่มงาน
 • ตารางมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • รายละเอียดตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานตำแหน่งลูกจ้าง อบจ.ปี 2556 • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว78 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556
 • ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2556
 • ตารางรายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำแนกตามกลุ่มงาน
 • ตารางมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • รายละเอียดตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กรมส่งเสริมฯ ตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาของ อปท. ปี 2556

กรมส่งเสริมฯ ตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาของ อปท. ว่า "กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้สั่งระงับ ชะลอ หรือยกเลิกหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาฯ แต่อย่างใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณในเรื่องดังกล่าวได้"

อัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ (ฉบับที่ 3) • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว77 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวิฒนั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)
 • ตารางอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.หรือ ก.พ.รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555)
 • ตารางขั้นปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555  จำแนกตามช่วงเงินเดือน และคุณวุฒิการศึกษา ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555)

ก.ท. ประกาศอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ของพนักงานเทศบาล ปี 2556


 • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว77 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวิฒนั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)
 • ตารางอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.หรือ ก.พ.รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555)
 • ตารางขั้นปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555  จำแนกตามช่วงเงินเดือน และคุณวุฒิการศึกษา ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555)


  ก.จ. ประกาศ อัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ของข้าราชการ อบจ.ปี 2556


  • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว77 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)
  • ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวิฒนั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)
  • ตารางอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.หรือ ก.พ.รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555)
  • ตารางขั้นปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555  จำแนกตามช่วงเงินเดือน และคุณวุฒิการศึกษา ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555)

  วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

  หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะข้ามเขตจังหวัด

  • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1654 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้ข่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ
  • หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้ข่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ
  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...

  หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555


  • หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
  • หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555

  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...

  ระเบียบ มท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๕


  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
  • ระเบียบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕

  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...

  เทียบตำแหน่งเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปท.


  • เทียบตำแหน่งเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  • เทียบตำแหน่งเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...


  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙


  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙

  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...

  ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548)


  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548)
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548)
  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...

  วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

  บัญชีกลุ่มงานเกี่ยวข้องและเกื้อกูลของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2

  บัญชีกลุ่มงานเกี่ยวข้องและเกื้อกูลของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 กับ สานงานเริ่มต้นจากระดับ 3
  (ตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 33 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548)

  ตำแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม

  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

  ชื่อและระดับของตำแหน่ง
  ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
  • นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 ระดับ 6 ตำแหน่งประเภทบริหาร
  • นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7 ระดับ 7 ตำแหน่งประเภทบริหาร
  • นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8 ระดับ 8 ตำแหน่งประเภทบริหาระดับกลาง
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง และ 
  2. ดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า โดยปฏิบัติงานทางด้านงานสวัสดิการสังคม พัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องของงานสวัสดิการสังคมแล้ว จะต้อง
  1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
  2. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
  3. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด
  4. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  5. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
  6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
  7. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
  8. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
  9. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

  ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร


  • กรมบัญชีกลาง-ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา 13-05-2552
  • ระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙
  • หนังสือกรมบัญชีกลางอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี


  • ระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙

  • หนังสือกรมบัญชีกลางอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556

  การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

          เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
                  เพื่อให้การกระจายอำนาจและถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจงานด้านควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ประจำปี 2546 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 1 และ 2 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคเก้า แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 กรมธุรกิจพลังงาน จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

  พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485

                        “การชลประทาน” หมายความว่า กิจการที่กรมชลประทานจัดทำขึ้นเพื่อให้ได้มา ซึ่งน้ำหรือเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำกับรวมถึงการคมนาคมทางน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทานด้วย
                   “ทางน้้ำชลประทาน” หมายความว่า ทางน้ำที่รัฐมนตรีได้ประกาศตามความในมาตรา 5 ว่าเป็นทางน้ำชลประทาน
                     “เขตชลประทาน” หมายความว่า เขตที่ดินที่ทำการเพาะปลูกซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการชลประทาน

  พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482

                 “การชลประทาน” หมายความว่า กิจการที่บุคคลได้จัดทำขึ้น เพื่อส่งน้ำจากทางน้ำหรือแหล่งน้ำใดๆ เป็นต้นว่า แม่น้ำ ลำธาร ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ไปใช้ในการเพาะปลูกและให้หมายถึงกิจการที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันการเสียหายแก่การเพาะปลูกอันเกี่ยวกับน้ำ
                 “การชลประทานส่วนบุคคล” หมายความว่า การชลประทานที่บุคคลคนเดียวหรือหลายคนได้จัดทำขึ้น เพื่อประโยชน์แก่การเพาะปลูกของบุคคลนั้นๆ โดยเฉพาะ
                 “การชลประทานส่วนราษฎร” หมายความว่า การชลประทานที่ราษฎรได้ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อประโยชน์แก่การเพาะปลูกของราษฎรในท้องที่
                 “การชลประทานส่วนการค้า” หมายความว่า การชลประทานที่บุคคลได้จัดทำขึ้นเพื่อค่าตอบแทนจากผู้ที่ต้องการใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกจากการชลประทานนั้น
                “เขตการชลประทาน” หมายความว่า เขตที่ดินซึ่งได้รับประโยชน์จากการชลประทานนั้น
  “เครื่องอุปกรณ์การชลประทาน” หมายความว่า สิ่งของใดๆ ที่ใช้ประกอบสำหรับทำการชลประทาน

  พระราชบัญญัติ ทางหลวง พ.ศ. 2535

                “ทางหลวง” หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นนอกจากทางรถไฟ และให้หมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ำ อุโมงค์ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ ที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร เรือสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงและเพื่อประโยชน์แก่งานทางนั้นด้วย
                 “งานทาง” หมายความว่า กิจการใดที่ทำเพื่อหรือเนื่องในการสำรวจการก่อสร้าง การขยาย การบูรณะ หรือการบำรุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง
                    “ทางจราจร” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ทำหรือจัดไว้เพื่อการจราจรของยานพาหนะ

  พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

                          “อาคารสูง”4 หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ยี่สิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

  “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ”5 หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป


                4 มาตรา 4 นิยามคำว่า อาคารสูงเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
                5 มาตรา 4 นิยามคำว่า อาคารขนาดใหญ่พิเศษ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

  พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518


                                 “การผังเมือง” หมายความว่า การวาง จัดทำและดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้มีหรือทำให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
  ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม เพื่อดำรงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ

  วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

  สายงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
  ลักษณะงานโดยทั่วไป
                        สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชนซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอื่น ๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  ชื่อและระดับของตำแหน่ง
                            ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ

  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...
  • เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1 ระดับ 1
  • เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 2 ระดับ 2
  • เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 3 ระดับ 3
  • เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 4 ระดับ 4
  • เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 5 ระดับ 5

  เจ้าหน้าที่เทศกิจ-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

  สายงาน เจ้าหน้าที่เทศกิจ

  ลักษณะงานโดยทั่วไป
                 สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงการควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับตำบล ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  ชื่อและระดับตำแหน่ง
                ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่ง ดังนี้

  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...
  • เจ้าหน้าที่เทศกิจ 1 ระดับ 1
  • เจ้าหน้าที่เทศกิจ 2 ระดับ 2
  • เจ้าหน้าที่เทศกิจ 3 ระดับ 3
  • เจ้าหน้าที่เทศกิจ 4 ระดับ 4
  • เจ้าหน้าที่เทศกิจ 5 ระดับ 5

  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

  ลักษณะงานโดยทั่วไป
               สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่สนับสนุนผลงานและนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น เป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับประชาชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  ชื่อและระดับของตำแหน่ง
             ตำแหน่งในสายนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ

  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...
  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 ระดับ 1
  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2 ระดับ 2
  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3 ระดับ 3
  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4 ระดับ 4
  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 5 ระดับ 5

  บันทึกข้อมูล-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

  บันทึกข้อมูล-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

  ลักษณะงานโดยทั่วไป
                  สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่อง
  คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทป หรือเทปแม่เหล็กหรือจานแม่เหล็ก และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  ชื่อและระดับของตำแหน่ง
                  ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ

  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...
  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ระดับ 1
  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 ระดับ 2
  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 ระดับ 3
  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4 ระดับ 4
  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5 ระดับ 5

  เจ้าหน้าที่ธุรการ-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่ธุรการ-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

  ลักษณะงานโดยทั่วไป

                     สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดา ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษาและเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  ชื่อและระดับตำแหน่ง

  ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่ง ดังนี้
  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ระดับ 1
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ระดับ 2
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 ระดับ 3
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 ระดับ 4
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 ระดับ 5

  การจัดเก็บรายได้-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

  การจัดเก็บรายได้-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

  ลักษณะงานโดยทั่วไป
               สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
  และรายได้อื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการคำร้องหรือคำขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม รับชำระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี จัดทำทะเบียนและรายการต่าง ๆ เก็บรักษาหลักฐาน การเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บรักษาและนำส่งเงิน เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ชื่อและระดับของตำแหน่ง

              ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตำแหน่งดังนี้คือ

  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...
  • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 ระดับ 1
  • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 2 ระดับ 2
  • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 3 ระดับ 3
  • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 4 ระดับ 4
  • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 5 ระดับ 5

  เจ้าหน้าที่การประปา-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่การประปา-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

  ลักษณะงานโดยทั่วไป
                สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการประปา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน การผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปา การตรวจ แก้ไข ปรับซ่อมมาตรวัดน้ำ การสำรวจและต่อท่อประปา การจดเลขมาตรวัดน้ำ และคำนวณปริมาณงานน้ำจากมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ วางแผน ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการประปา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  ตำแหน่งในสายงานนี้ มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ


  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...
  • เจ้าหน้าที่การประปา 1 ระดับ 1
  • เจ้าหน้าที่การประปา 2 ระดับ 2
  • เจ้าหน้าที่การประปา 3 ระดับ 3
  • เจ้าหน้าที่การประปา 4 ระดับ 4
  • เจ้าหน้าที่การประปา 5 ระดับ 5

  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

  ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่ง ดังนี้คือ


  • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ระดับ 1
  • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 ระดับ 2
  • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 ระดับ 3
  • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 ระดับ 4
  • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 ระดับ 5
  ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...
  ลักษณะงานโดยทั่วไป
  สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานขั้นต้นทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การรวบรวมรายละเอียด และดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณของส่วนราชการ เช่น การวางฏีกาเตรียมการเบิกจ่ายเงินและสิ่งแทนตัวเงินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำงบประมาณเป็นต้น และปฏิบัติหน้าทีอื่นที่เกี่ยวข้อง


  วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

  บัญชีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556


  • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเืดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556
  • ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเืดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
  • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเืดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
  • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเืดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
  • บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น--องค์การบริหารส่วนจังหวัด-----
  • บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น--เทศบาลและเมืองพัทยา-----
  • บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น--องค์การบริหารส่วนตำบล-----

  แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น

                แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น,เทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนตำล,อบต.,เทียบตำแหน่ง,บัญชีการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนและข้าราชการประเภทอื่นกับพนักงานส่วนท้องถิ่น เช่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล(พนักงาน อบต.)

  • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว50 ลงวันที่ 3 เมษายน 2555 เรื่อง แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  • บัญชีการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  ---------------------------------------------------------------------

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

  ระ เบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562 สมควร ให้ แก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเ...