วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะข้ามเขตจังหวัด

 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1654 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้ข่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้ข่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555


 • หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 • หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...

ระเบียบ มท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๕


 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ระเบียบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...

เทียบตำแหน่งเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปท.


 • เทียบตำแหน่งเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • เทียบตำแหน่งเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙


 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...

ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548)


 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548)
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548)
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

บัญชีกลุ่มงานเกี่ยวข้องและเกื้อกูลของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2

บัญชีกลุ่มงานเกี่ยวข้องและเกื้อกูลของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 กับ สานงานเริ่มต้นจากระดับ 3
(ตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 33 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548)

ตำแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ชื่อและระดับของตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
 • นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 ระดับ 6 ตำแหน่งประเภทบริหาร
 • นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7 ระดับ 7 ตำแหน่งประเภทบริหาร
 • นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8 ระดับ 8 ตำแหน่งประเภทบริหาระดับกลาง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง และ 
 2. ดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า โดยปฏิบัติงานทางด้านงานสวัสดิการสังคม พัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

นอกจากจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องของงานสวัสดิการสังคมแล้ว จะต้อง
 1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
 2. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
 3. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด
 4. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 5. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
 6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 7. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
 8. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 9. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร


 • กรมบัญชีกลาง-ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา 13-05-2552
 • ระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙
 • หนังสือกรมบัญชีกลางอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี


 • ระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙

 • หนังสือกรมบัญชีกลางอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

        เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
                เพื่อให้การกระจายอำนาจและถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจงานด้านควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ประจำปี 2546 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 1 และ 2 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคเก้า แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 กรมธุรกิจพลังงาน จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485

                      “การชลประทาน” หมายความว่า กิจการที่กรมชลประทานจัดทำขึ้นเพื่อให้ได้มา ซึ่งน้ำหรือเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำกับรวมถึงการคมนาคมทางน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทานด้วย
                 “ทางน้้ำชลประทาน” หมายความว่า ทางน้ำที่รัฐมนตรีได้ประกาศตามความในมาตรา 5 ว่าเป็นทางน้ำชลประทาน
                   “เขตชลประทาน” หมายความว่า เขตที่ดินที่ทำการเพาะปลูกซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการชลประทาน

พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482

               “การชลประทาน” หมายความว่า กิจการที่บุคคลได้จัดทำขึ้น เพื่อส่งน้ำจากทางน้ำหรือแหล่งน้ำใดๆ เป็นต้นว่า แม่น้ำ ลำธาร ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ไปใช้ในการเพาะปลูกและให้หมายถึงกิจการที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันการเสียหายแก่การเพาะปลูกอันเกี่ยวกับน้ำ
               “การชลประทานส่วนบุคคล” หมายความว่า การชลประทานที่บุคคลคนเดียวหรือหลายคนได้จัดทำขึ้น เพื่อประโยชน์แก่การเพาะปลูกของบุคคลนั้นๆ โดยเฉพาะ
               “การชลประทานส่วนราษฎร” หมายความว่า การชลประทานที่ราษฎรได้ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อประโยชน์แก่การเพาะปลูกของราษฎรในท้องที่
               “การชลประทานส่วนการค้า” หมายความว่า การชลประทานที่บุคคลได้จัดทำขึ้นเพื่อค่าตอบแทนจากผู้ที่ต้องการใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกจากการชลประทานนั้น
              “เขตการชลประทาน” หมายความว่า เขตที่ดินซึ่งได้รับประโยชน์จากการชลประทานนั้น
“เครื่องอุปกรณ์การชลประทาน” หมายความว่า สิ่งของใดๆ ที่ใช้ประกอบสำหรับทำการชลประทาน

พระราชบัญญัติ ทางหลวง พ.ศ. 2535

              “ทางหลวง” หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นนอกจากทางรถไฟ และให้หมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ำ อุโมงค์ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ ที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร เรือสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงและเพื่อประโยชน์แก่งานทางนั้นด้วย
               “งานทาง” หมายความว่า กิจการใดที่ทำเพื่อหรือเนื่องในการสำรวจการก่อสร้าง การขยาย การบูรณะ หรือการบำรุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง
                  “ทางจราจร” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ทำหรือจัดไว้เพื่อการจราจรของยานพาหนะ

พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

                        “อาคารสูง”4 หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ยี่สิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ”5 หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป


              4 มาตรา 4 นิยามคำว่า อาคารสูงเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
              5 มาตรา 4 นิยามคำว่า อาคารขนาดใหญ่พิเศษ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518


                               “การผังเมือง” หมายความว่า การวาง จัดทำและดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้มีหรือทำให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม เพื่อดำรงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สายงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ลักษณะงานโดยทั่วไป
                      สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชนซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอื่น ๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตำแหน่ง
                          ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1 ระดับ 1
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 2 ระดับ 2
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 3 ระดับ 3
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 4 ระดับ 4
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 5 ระดับ 5

เจ้าหน้าที่เทศกิจ-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สายงาน เจ้าหน้าที่เทศกิจ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
               สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงการควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับตำบล ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและระดับตำแหน่ง
              ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่ง ดังนี้

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...
 • เจ้าหน้าที่เทศกิจ 1 ระดับ 1
 • เจ้าหน้าที่เทศกิจ 2 ระดับ 2
 • เจ้าหน้าที่เทศกิจ 3 ระดับ 3
 • เจ้าหน้าที่เทศกิจ 4 ระดับ 4
 • เจ้าหน้าที่เทศกิจ 5 ระดับ 5

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
             สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่สนับสนุนผลงานและนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น เป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับประชาชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและระดับของตำแหน่ง
           ตำแหน่งในสายนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 ระดับ 1
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2 ระดับ 2
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3 ระดับ 3
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4 ระดับ 4
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 5 ระดับ 5

บันทึกข้อมูล-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

บันทึกข้อมูล-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
                สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทป หรือเทปแม่เหล็กหรือจานแม่เหล็ก และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตำแหน่ง
                ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ระดับ 1
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 ระดับ 2
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 ระดับ 3
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4 ระดับ 4
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5 ระดับ 5

เจ้าหน้าที่ธุรการ-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ลักษณะงานโดยทั่วไป

                   สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดา ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษาและเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับตำแหน่ง

ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่ง ดังนี้
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ระดับ 1
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ระดับ 2
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 ระดับ 3
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 ระดับ 4
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 ระดับ 5

การจัดเก็บรายได้-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

การจัดเก็บรายได้-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
             สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
และรายได้อื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการคำร้องหรือคำขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม รับชำระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี จัดทำทะเบียนและรายการต่าง ๆ เก็บรักษาหลักฐาน การเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บรักษาและนำส่งเงิน เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและระดับของตำแหน่ง

            ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตำแหน่งดังนี้คือ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...
 • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 ระดับ 1
 • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 2 ระดับ 2
 • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 3 ระดับ 3
 • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 4 ระดับ 4
 • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 5 ระดับ 5

เจ้าหน้าที่การประปา-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การประปา-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
              สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการประปา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน การผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปา การตรวจ แก้ไข ปรับซ่อมมาตรวัดน้ำ การสำรวจและต่อท่อประปา การจดเลขมาตรวัดน้ำ และคำนวณปริมาณงานน้ำจากมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ วางแผน ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการประปา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งในสายงานนี้ มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ


ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...
 • เจ้าหน้าที่การประปา 1 ระดับ 1
 • เจ้าหน้าที่การประปา 2 ระดับ 2
 • เจ้าหน้าที่การประปา 3 ระดับ 3
 • เจ้าหน้าที่การประปา 4 ระดับ 4
 • เจ้าหน้าที่การประปา 5 ระดับ 5

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่ง ดังนี้คือ


 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ระดับ 1
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 ระดับ 2
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 ระดับ 3
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 ระดับ 4
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 ระดับ 5
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานขั้นต้นทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การรวบรวมรายละเอียด และดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณของส่วนราชการ เช่น การวางฏีกาเตรียมการเบิกจ่ายเงินและสิ่งแทนตัวเงินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำงบประมาณเป็นต้น และปฏิบัติหน้าทีอื่นที่เกี่ยวข้อง


วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

บัญชีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556


 • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเืดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556
 • ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเืดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเืดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเืดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
 • บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น--องค์การบริหารส่วนจังหวัด-----
 • บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น--เทศบาลและเมืองพัทยา-----
 • บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น--องค์การบริหารส่วนตำบล-----

แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น

              แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น,เทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนตำล,อบต.,เทียบตำแหน่ง,บัญชีการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนและข้าราชการประเภทอื่นกับพนักงานส่วนท้องถิ่น เช่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล(พนักงาน อบต.)

 • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว50 ลงวันที่ 3 เมษายน 2555 เรื่อง แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • บัญชีการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น
---------------------------------------------------------------------

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล


 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล

ดูรายละเอียด   บัญชีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล

--------------------------------------------------------

หลักธรรมาภิบาล หรือระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

หลักธรรมาภิบาล หรือระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(GOOD GOVERNANCE)


ความเป็นมาของหลักธรรมาภิบาล

                   จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคม ดังที่ทราบกันทั่วไปแล้วว่า สาเหตุสำคัญ ประการหนึ่งเกิดขึ้นจากความบกพร่อง ความอ่อนแอ และหย่อนประสิทธิภาพของกลไกด้านการบริหารจัดการในระดับชาติ และระดับองค์กร ทั้งในภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงการทุจริต และการกระทำผิดจริยธรรมในวิชาชีพ ซึ่งแยกพิจารณาได้ดังนี้
                  1. การขาดกลไกและกฎเกณฑ์ที่ดีพอในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม ขณะที่กลไกที่มีอยู่บกพร่อง ไม่สามารถเตือนภัยที่เคลื่อนตัวเข้ามากระทบระบบเศรษฐกิจและการเงินอย่างรวดเร็วได้ รวมทั้งเมื่อถูกกระทบแล้วยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนกลไก และฟันเฟืองการบริหารจัดการต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนให้ทันต่อสถานการณ์ได้
                   2. ความอ่อนด้อยและถดถอยของกลุ่มข้าราชการ นักวิชาการ หรือเทคโนแครต(Technocrats) คนกลุ่มนี้ต้องมีบทบาทสำคัญในการศึกษา ค้นคว้า เสนอแนะนโยบายและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการบริหารประเทศ
                  3. ระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการทั้งของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนมีลักษณะที่ขาดความโปร่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรม ส่งผลให้ตัวระบบเองไม่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสหรือช่องทางให้เกิดความฉ้อฉลผิดจริยธรรมในวิชาชีพขึ้นได้
                     4. ประชาชนขาดข้อมูลข่าวสาร ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองอย่างชัดเจน จึงทำให้ไม่มีโอกาสในการร่วมตัดสินใจและร่วมแก้ไขปัญหา
                    5. ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและมีการร่วมกันการกระทำทุจริตอย่างเป็นกระบวนการ
                    จากสาเหตุดังกล่าว หากไม่ได้รับการจัดการแก้ไขและป้องกันโดยเร่งด่วนแล้ว โอกาสการฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจของไทย อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนก็คือ การขจัดสาเหตุของปัญหาดังกล่าวข้างต้น และสร้างธรรมรัฐ หรือธรรมาภิบาล(Good Governance) เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ให้ปรากฏเป็นจริงในภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน

ความหมาย

ได้มีนักคิดและนักวิชาการให้ความหมายของธรรมาภิบาลหรือธรรมรัฐไว้หลายคน ดังนี้

               ศจ.นพ.ประเวศ วะสี ได้ให้คำนิยามของธรรมรัฐไว้ว่า คือ รัฐที่มีความถูกต้อง เป็นธรรม ซึ่งหมายถึงความถูกต้องเป็นธรรมใน 3 เรื่องใหญ่ ๆ คือ
               1. การเมืองและระบบราชการที่โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม ถูกตรวจสอบได้
               2. ภาคธุรกิจที่โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม สามารถตรวจสอบได้
               3. สังคมที่เข้มแข็ง ความเป็นประชาสังคม (Civil Society) สามารถตรวจสอบภาครัฐ และภาคธุรกิจให้ตั้งอยู่ในความถูกต้องได้ ธรรมรัฐ เป็นการยกระดับกระบวนความสัมพันธ์ ความร่วมมือของส่วนต่าง ๆ ในสังคม อันได้แก่ 1) ภาครัฐ ภาคสังคมและภาคเอกชน 2) สถาบันต่าง ๆ ของประเทศ และ 3) ระดับต่าง ๆ ของประเทศ คือ ชุมชน ประชาคมภูมิภาค และระดับชาติ ให้มีลักษณะเป็นรัฐธรรมที่มีพลัง

        ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ให้ความเห็นว่า โดยทั่วไป ธรรมรัฐ หมายถึง การบริหารหรือการปกครองที่ดีและมีความเป็นธรรม

       ดร.ธีรยุทธ บุญมี ให้ความหมายของธรรมรัฐไว้ว่า คือ กระบวนความสัมพันธ์ (Interactive Relation) ระหว่างภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ในการที่จะทำให้การบริหารราชการแผ่นดิน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้

ความสำคัญ

              ธรรมาภิบาล เป็นหลักเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ตามวิถีทางธรรมาธิปไตย เป็นการปกครองบ้านเมืองที่มีความเป็นธรรม มีกฎเกณฑ์ที่ดีในการบำรุงรักษาบ้านเมือง และสังคมให้มีการพัฒนาครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งมีการจัดระบบองค์กรและกลไกต่าง ๆ ในส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐบาล การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ตลอดจน องค์กรอิสระ(Independent Organization) องค์กรเอกชน กลุ่มชมรมและสมาคมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นนิติบุคคลภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (Civil Society) ดังนั้น ธรรมาภิบาล จึงเป็นแนวทางในการจัดระเบียบ เพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนของทั้งประเทศ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรม

หลักธรรมาภิบาล ส่วนที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล

              หลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการบริหารจัดการที่ดี เพราะมีการปรับวิธีคิด วิธีการบริหารราชการของประเทศไทยใหม่ทั้งระบบ โดยกำหนดเจตนารมณ์ของแผ่นดินขึ้นมาเพื่อทุกคนทุกฝ่ายในประเทศร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันจัดการ ร่วมกันรับผิดชอบ แก้ปัญหา พัฒนานำพาแผ่นดินนี้ไปสู่ความมั่นคง ความสงบ-สันติสุข มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและก้าวไกลดังพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราชที่ว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" หลักธรรมาภิบาล จึงตั้งอยู่บนรากฐานของความถูกต้อง ดีงาม มั่นคง หรือธรรมาธิปไตย ที่มุ่งให้ประชาชน สังคมระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด การบริหารจัดการ การบริหารในทุกระดับ ปรับวัฒนธรรมขององค์การภาครัฐใหม่ เพราะระบบราชการที่แข็งตัวเกินไป ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพและขาดความชอบธรรม กฎเกณฑ์เข้มงวด ช่องทางการสื่อสารขาดตอน รัฐไม่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ได้ถูกต้อง ทำให้เกิดความขัดแย้ง ช่วงชิงอำนาจและความล้มเหลวของระบบราชการและรัฐบาล จึงทำให้ความคิดเกี่ยวกับ Government เปลี่ยนไปกลับกลายมาเป็น Governanceที่ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกล่าวคือภาครัฐ ต้องมีการปฏิรูปบทบาทหน้าที่ โครงสร้างและกระบวนการทำงานของหน่วยงาน/กลไกการบริหาร ให้สามารถบริหารทรัพยากรของสังคมอย่างโปร่งใส ซื่อตรง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีสมรรถนะสูงในการนำบริการของรัฐที่มีคุณภาพไปสู่ประชาชนโดยจะต้องมีการเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม และวิธีทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ให้ทำงานโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง และสามารถร่วมทำงานกับภาคประชาชนและภาคเอกชนได้อย่างราบรื่นเป็นมิตร ภาคธุรกิจเอกชน ต้องมีการปฏิรูปและกำหนดกติกาในหน่วยงานของภาคธุรกิจเอกชน เช่น บรรษัท บริษัท ห้างหุ้นส่วนฯ ให้มีกติกาการทำงานที่โปร่งใส ซื่อตรง เป็นธรรมต่อลูกค้า ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและต่อสังคม รวมทั้งมีระบบติดตามตรวจสอบการให้บริการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล และร่วมทำงานกับภาครัฐและภาคประชาชนได้อย่างราบรื่น เป็นมิตรและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันภาคประชาชน ต้องสร้างความตระหนักหรือสำนึกตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลถึงระดับกลุ่มประชาสังคม ในเรื่องของสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสาธารณะทั้งในทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง เพื่อเป็นพลังของประเทศที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของการสร้างกลไกการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี หรือธรรมรัฐให้เกิดขึ้นและทำนุบำรุงรักษาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล 
                     มีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการดังนี้

                     1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวโดยสรุป คือ สถาปนาการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่กระทำกันตามอำเภอใจหรืออำนาจของบุคคล
                         2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น
                          3. หลักความโปร่งใส คือ การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้การทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น
                         4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคัญ ๆ ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวน สาธารณะ การประชาพิจารณ์การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
                             5. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร ตลอดจนคณะข้าราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที
                                 6. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหาร ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด ดังนั้นในการบริหารจัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจำเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการหรือประชาชนโดยส่วนรวม

อ้างอิง : กรมการพัฒนาชุมชน. 2549. ความเป็นมาของหลักธรรมาภิบาล

การใช้วุฒิปริญญาโท มาลดระยะเวลาในการเลื่อนระดับ

                         การใช้วุฒิปริญญาโท มาลดระยะเวลาในการเลื่อนระดับนั้นอาจทำให้เข้าใจว่า หากมีวุฒิปริญญาโทแล้ว จะดำรงตำแหน่งในระดับละ 1 ปี นั้น ซึ่งการใช้วุฒิปริญญาโท นั้นจะใช้ได้กี่ครั้งนั้นต้องดูข้อเท็จจริงของแต่ละคนว่าจะครบเงื่อนไขในการเลื่อนช่วงใด หรือไม่ เพราะแต่ละคนมีเงื่อนไข ที่แตกต่างกัน จึงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละรายๆไป
ทำไมบางรายจึงดูเหมือนว่าใช้ได้หลายครั้ง แต่หากใช้กันจริงๆ แล้ว จะใช้ได้ครั้งเดียว สรุปก็คือครั้งเดียว เพราะหากใช้ครั้งแรกแล้ว พอจะใช้ครั้งที่ 2 ก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ส่วนผู้ที่ไม่ได้ใช้ครั้งแรก พอจะใช้ครั้งที่ 2 (เลื่อน 4ไป 5) ก็จะเข้าหลักเกณฑ์ 

------------------------

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านของ อปท.


 • คำถาม - คำตอบ แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านของ อปท.
 • แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านของ อปท.
 • การเบิกค่าเช่าบ้านของ อปท.
******************************


ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548


 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 • บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
----------------------------------------------------------

ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2


 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
 • ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
 • บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
-----------------------------------------------------

การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้าง ของ อปท.เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ


 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2478 ลงวันที่ 9 กันยายน 2553 เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้าง ของ อปท.เพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว1559 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2541 เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้าง ของ อปท.เพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0407/ว996 ลงวันที่ 14 กันยายน 2526 เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้าง ของ อปท.เพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของ อปท.

 • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว1675 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 • บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
              - กลุ่มที่ 1 - หมวดแรงงาน
                              - หมวดกึ่งฝีมือ
                              - หมวดฝีมือ
                              - หมวดฝีมือพิเศษระดับต้น
              - กลุ่มที่ 2 - หมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง
              - กลุ่มที่ 3 - หมวดฝีมือพิเศษระดับสูง
 • บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
              - กลุ่มที่ 1 - หมวดแรงงาน
                              - หมวดกึ่งฝีมือ
                              - หมวดฝีมือ
                              - หมวดฝีมือพิเศษระดับต้น
              - กลุ่มที่ 2 - หมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง
              - กลุ่มที่ 3 - หมวดฝีมือพิเศษระดับสูง
 • บัญชีปรับเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
              - กลุ่มที่ 1 - หมวดแรงงาน
                              - หมวดกึ่งฝีมือ
                              - หมวดฝีมือ
                              - หมวดฝีมือพิเศษระดับต้น
              - กลุ่มที่ 2 - หมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง
              - กลุ่มที่ 3 - หมวดฝีมือพิเศษระดับสูง

-------------------------ดูรายละเอียด----------------------------

การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ


 • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว8 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554 เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
 • พระราชกฤษฏีกา การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554
 • บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภท บริหาร
 • บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภท อำนวยการ
 • บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภท วิชาการ
 • บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภท ทั่วไป
 • กฏ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
 • แบบคำสั่ง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน กรณีปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่

หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น


 • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,กท.,ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว331 ลงวันที่ 30 พศจิกายน 2553 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 • ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. 2551


 • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 • กฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว


 • หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว115 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2551 เรื่อง การให้ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

โควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน

หนัสือสำนักงาน กจ.,กท.,ก.อบต.ที่ มท 0809.1/ว346 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2546 เรื่อง การกำหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและเงินตอบแทนพอเศษสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์กำหนดอัตราเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2)

หนังสือสำนักงาน กจ.,กท., ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 32 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เรื่อง ประกาศ กจ.,กท.,ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2)

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

จัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 954 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2550)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ระ เบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562 สมควร ให้ แก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเ...