วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สปสช. แจ้งแนวทางปฏิบัติ กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล


 • สปสช. แจ้งแนวทางปฏิบัติ กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล-2556
 • สปสช. แจ้งแนวทางปฏิบัติ กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล-2556
 • สปสช. แจ้งแนวทางปฏิบัติ กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล-2556


วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ก.พ. รับรองวุฒิ ป.บัณฑิต สาขาการจัดการและการประเมินโครงการ

              " คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการและการประเมินโครงการ สำนักงาน ก.พ. รับรอง เป็นประกาศนียบัติทางการจัดการ
               การจัดการและการประเมินโครงการ เป็นประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ดังนั้นจึงตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน"

เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการหน่วยงานต่างๆ


ผู้พิพากษา
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๑
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c344/%c344-2a-2551-a0001.pdf
จำนวนเงินดูบัญชีอัตราแนบท้ายระเบียบจากเอกสาร TIF (โดยเปลี่ยนส่วนท้ายสุดของโดเมนเนมจาก.pdf เป็น.tif)

อัยการ
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a707/%a707-20-2550-a0001.pdf
จำนวนเงินดูบัญชีอัตราแนบท้ายระเบียบจากเอกสาร TIF
ข้าราชการอัยการชั้นเงินเดือน                    ตำแหน่ง           เงินเดือน              เงินประจำตำแหน่ง
8   อัยการสูงสุด                                     67,060                   42,500
7   รองอัยการสูงสุด                               65,980                   42,000
6   อัยการพิเศษฝ่ายปรึกษา
          อัยการพิเศษฝ่ายคดี
          อัยการพิเศษฝ่ายวิชาการ
          อัยการพิเศษฝ่าย
          อัยการพิเศษประจำเขต
          อัยการพิเศษประจำกรม               64,890                    41,500
5   อัยการพิเศษประจำกรม                   63,920                     41,000
4   อัยการจังหวัด                                62,890                      40,000
         อัยการจังหวัดประจำกรม
3   อัยการประจำกรม                          61,860                      30,000        
         รองอัยการจังหวัด                      60,830
                                                         48,580
                                                         44,130
                                                         37,440
                                                         33,330
                                                         29,400                     29,000
                                                         23,300

2   อัยการประจำกอง
         อัยการจังหวัดผู้ช่วย   27,450           7,900
                                     25,500
                                     23,590
1   อัยการผู้ช่วย             17,340
                                     16,070

นักกฎหมายกฤษฎีกา 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a420/%a420-20-2551-a0001.pdf
ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๕๕๑
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a420/%a420-2g-2551-a0001.pdf
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักกฎหมายกฤษฎีกา ชั้นที่ 1 (ระดับ 8-11)       เดือนละ 40,000 บาท
นักกฎหมายกฤษฎีกา ชั้นที่ 2 (ระดับ 6-7)       เดือนละ 35,000 บาท
นักกฎหมายกฤษฎีกา ชั้นที่ 3 (ระดับ 4-5)        เดือนละ 25,000 บาท

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1114/%a1114-2g-2547-a0003.pdf
ถ้าเปิดจากไฟล์ pdf ไม่ได้ ให้ดูจากเอกสาร TIF

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
                               ระดับ 10                 เดือนละ 42,000 บาท
                               ระดับ 9                 เดือนละ 41,000 บาท
                               ระดับ 8                 เดือนละ 35,000 บาท
                               ระดับ 7                 เดือนละ 30,000 บาท
                               ระดับ 6                 เดือนละ 20,000 บาท
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ
                               ระดับ 8                 เดือนละ 26,250 บาท
                               ระดับ 7                 เดือนละ 22,500 บาท
                               ระดับ 6                 เดือนละ 15,000 บาท
                               ระดับ 5                 เดือนละ 10,000 บาท
                               ระดับ 4                 เดือนละ 10,000 บาท
                               ระดับ 3                 เดือนละ 10,000 บาท

สำนักงาน ปปช.
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb43/%bb43-2g-2552-a0001.pdf
จำนวนเงินดูบัญชีอัตราแนบท้ายระเบียบจากเอกสาร TIF

ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c309/%c309-2g-2552-a0001.pdf
จำนวนเงินดูบัญชีอัตราแนบท้ายระเบียบจากเอกสาร TIF

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๔๘
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb44/%bb44-2g-2548-a0003.pdf

สำนักงาน กกต.
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพพนักงานและลูกจ้างประจำ
พ.ศ. ๒๕๕๑
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bb35/%bb35-2g-2551-a0020.pdf

สำนักงานศาลปกครอง (ข้าราชการสังกัดศาลปกครองได้ทุกตำแหน่ง)
จ่ายตามระดับตำแหน่ง เริ่ม 4,500-20,000 บาท

ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔
เริ่ม 7,000-12,000 บาท
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/076/18.PDF

ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการที่ดีของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๔
เริ่ม 4,500-20,000 บาท
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/076/14.PDF
หมายเหตุ :  พนักงานคดีปกครองมีสิทธิได้ทั้งเงินเพิ่มประสิทธิภาพและเงินค่าตอบแทนพิเศษ

เงินเพิ่มพิเศษเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
คือข้าราชการที่สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (ที่ไม่ใช่ข้าราชการตุลาการ) ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งใดก็ตาม เช่น  ประจำที่ส่วนกลาง  ศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์ ศาลฏีกา มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษ นอกจากเงินเดือนปกติแล้ว มีผล 1 ต.ค.54 เป็นต้นไป ข้าราชการสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม มีสิทธิได้รับทุกคน ตั้งแต่ 4,500-20,000 บาท (ดูรายละเอียดได้ตามไฟล์ที่แนบด้านล่างสุด)

เงินเพิ่มพิเศษข้าราชการธุรการ อัยการ
คือข้าราชการที่สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด (ที่ไม่ใช่ข้าราชการอัยการ) ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน-ผู้อำนวยการ มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษ นอกจากเงินเดือนปกติแล้ว มีผล 1 ต.ค.54 เป็นต้นไป มีสิทธิได้รับทุกคน ตั้งแต่ 3,900-11,700 บาท (ดูรายละเอียดได้ตามไฟล์ที่แนบด้านล่างสุด)

ข้าราชการครู
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a709/%a709-20-2547-a0001.pdf
จำนวนเงินดูบัญชีอัตราแนบท้ายระเบียบจากเอกสาร TIF

พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 มีผล 31 มีนาคม 2554

บัญญัติให้ข้าราชการครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายสภาครู (ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์) รับเงินเดือน เงินตำแหน่ง เงินวิทยฐานะตามบัญชี อัตรา แนบท้าย ดังนี้

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔

ขั้นสูง              ๑๖,๘๔๐    ๒๙,๗๐๐    ๓๖,๐๒๐   ๕๐,๕๕๐   ๕๙,๗๗๐   ๖๖,๔๘๐

ขั้นต่ำ              ๘,๗๐๐      ๑๑,๙๓๐     ๑๕,๔๑๐   ๑๘,๙๑๐    ๒๓,๒๓๐  ๒๘,๕๕๐

ขั้นต่ำชั่วคราว    ๗,๙๔๐     ๘,๑๓๐      ๑๒,๕๓๐   ๑๒,๕๓๐ - -

อันดับ              ครูผู้ช่วย       คศ.๑          คศ.๒       คศ.๓      คศ.๔         คศ.๕

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิทยฐานะ อัตรา           (บาท/เดือน)

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ       ๑๕,๖๐๐

                               ๑๓,๐๐๐

ครูเชี่ยวชาญ               ๙,๙๐๐

ครูชำนาญการพิเศษ      ๕,๖๐๐

ครูชำนาญการ             ๓,๕๐๐


ข้าราชการพลเรือน 
ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c311/%c311-2g-2552-a0001.pdf
จำนวนเงินดูบัญชีอัตราแนบท้ายระเบียบจากเอกสาร TIF 


หมายเหตุข้าราชการพลเรือนสามัญ
* นิติกร ตั้งแต่ 3,000-6,000 บาท
* คุมประพฤติ ราชทัณฑ์  ตั้งแต่ 1,500-3,000 บาทต่อเดือน
* สำนักงาน ปปส.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  3 พันบาทต่อเดือน
*สำนักงาน ป.ป.ง.อยู่ระหว่างรออนุมัติจากกระทรวงการคลัง คาดว่าจะได้ในอัตราใกล้เคียงกับ DSI
*สำนักงาน ปปท.  ได้รับเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 80 ของข้าราชการ ป.ป.ช.

ข้าราชการฝ่ายทหาร
พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๕๓
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c336/%c336-2a-2553-a0001.pdf
ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการให้ข้าราชการทหารอาวุโสได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c336/%c336-2g-2552-a0001.pdf
อัตราเงินเพิ่มพิเศษที่ได้รับ ดูในเอกสาร tifที่มา---http://www.vichakankunapab.com/

หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล(นอกระดับควบ)

 • หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ(นอกระดับควบ)
 • หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล(นอกระดับควบ)วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ทุนการศึกษาของ อปท. (ตอนจบ)

        คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห้นว่า กระทรวงมหาดไม่สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้


ที่มา= http://www.thailocalgov2013.com/upload/112013_112556.pdf

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ตารางเงินเดือนแบบขั้นบันได สำหรับเทียบในการเลื่อนระดับ • ตารางเงินเดือนแบบขั้นบันได สำหรับเทียบในการเลื่อนระดับ


บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2556


 • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเืดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556
 • ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเืดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเืดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเืดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
 • บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น--องค์การบริหารส่วนจังหวัด-----
 • บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น--เทศบาลและเมืองพัทยา-----
 • บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น--องค์การบริหารส่วนตำบล-----

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

แนวทางปฏิบัติการต่ออายุราชการลูกจ้างประจำ • หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว 09 ลงวันที่ 22 มกราคม 2551 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการต่ออายุราชการลูกจ้างประจำ

 • แนวทางปฏิบัติการต่ออายุราชการลูกจ้างประจำ
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553


 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553

 • ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ--ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553


วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เพิ่มอัตราค่าอาหาร และค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมภายในประเทศ ปี 2556 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556
 • เพิ่มอัตราค่าอาหาร และค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมภายในประเทศ ปี 2556

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/ว 3986 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง การกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0406.2/ว 66 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

กรมส่งเสริมฯ ตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาของ อปท.ปี 2556

กรมส่งเสริมฯ ตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาของ อปท. ว่า "กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้สั่งระงับ ชะลอ หรือยกเลิกหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาฯ แต่อย่างใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณในเรื่องดังกล่าวได้"

หลักเกณฑ์ วิธีการให้ทุนการศึกษาของ อปท.


 • หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 เรื่อง ซักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษา และการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่่น ที่ มท 0807.3/ว 1530 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2552 เรื่อง แนวทางการตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 • หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0807.3/ว 2508 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2551 เรื่อง แนวทางการพิจารณาชดใช้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

มาตรฐานตำแหน่งลูกจ้าง ของ อบต. ปี 2556


 • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว78 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2556
 • ตารางรายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกตามกลุ่มงาน
 • ตารางมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • รายละเอียดตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานตำแหน่งลูกจ้าง ของเทศบาล ปี 2556
 • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว78 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2556
 • ตารางรายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำของเทศบาล จำแนกตามกลุ่มงาน
 • ตารางมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • รายละเอียดตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานตำแหน่งลูกจ้าง อบจ.ปี 2556 • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว78 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556
 • ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2556
 • ตารางรายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำแนกตามกลุ่มงาน
 • ตารางมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • รายละเอียดตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กรมส่งเสริมฯ ตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาของ อปท. ปี 2556

กรมส่งเสริมฯ ตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาของ อปท. ว่า "กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้สั่งระงับ ชะลอ หรือยกเลิกหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาฯ แต่อย่างใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณในเรื่องดังกล่าวได้"

อัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ (ฉบับที่ 3) • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว77 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวิฒนั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)
 • ตารางอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.หรือ ก.พ.รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555)
 • ตารางขั้นปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555  จำแนกตามช่วงเงินเดือน และคุณวุฒิการศึกษา ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555)

ก.ท. ประกาศอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ของพนักงานเทศบาล ปี 2556


 • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว77 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวิฒนั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)
 • ตารางอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.หรือ ก.พ.รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555)
 • ตารางขั้นปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555  จำแนกตามช่วงเงินเดือน และคุณวุฒิการศึกษา ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555)


  ก.จ. ประกาศ อัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ของข้าราชการ อบจ.ปี 2556


  • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว77 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)
  • ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวิฒนั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)
  • ตารางอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.หรือ ก.พ.รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555)
  • ตารางขั้นปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555  จำแนกตามช่วงเงินเดือน และคุณวุฒิการศึกษา ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555)

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

  ระ เบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562 สมควร ให้ แก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเ...